Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:00
Hayýr. Bayan Carver, Bay Carver'ýn þampanyasýndan bir bardak içecek.
:31:06
- Görüyorumki sýnýf atlamýþsýn.
- Ve bu gece sen de banker olmuþsun.

:31:09
Davetli listesini gördüm.
:31:12
Söylesene, hala yastýðýnýn altýnda
bir silahla mý uyuyorsun?

:31:27
- Sana.
- Hayýr. Silahýna.

:31:35
Sanýrým bu sosyal bir ziyaret deðil.
:31:38
Kocanýn baþý belada olabilir.
:31:40
"Havanýn Ýmparatoru"! Eðer onun peþine
takýlmayý düþünüyorsan, baþý belada olan sensin.

:31:45
Belkide, o olmasa bile organizasyonundan biridir.
:31:49
Anlýyorum. Ve sen de bilgi almak için
beni kullanabileceðini düþündün.

:31:52
Hayýr. Bu benim planým deðil.
:31:55
Güzel, çünkü sen ve Elliot arasýnda
seçim yapmam gerekirse; yataðýmý seçerim.

:31:59
Ve artýk sen orada yatmýyorsun.
:32:02
Ýþte buradasýn.
:32:06
Sevgilim.
:32:10
Ben de heryerde seni arýyordum.
:32:12
Seni biriyle tanýþtýrmak istiyorum; Wai Lin,
Yeni Çin Haber Ajansý.

:32:15
- Merhaba, Bayan Carver.
- Memnun oldum.

:32:18
- Ve bu da James Bond.
- Birbirinizi tanýdýðýnýzý bilmiyordum.

:32:23
- Eski arkadaþýz.
- Tanýþýyoruz.

:32:25
Zürih'teyken oda arkadaþýmla çýkýyorlardý.
:32:29
Wai Lin'i yeni bir masanýn
arkasýna geçirmeyi düþünüyorum.

:32:32
Harikulade. Eminim ki karþý koymayacaktýr... pek.
:32:39
Uydularýnýzýn dünya etrafýnda neden
o þekilde yerleþtirildiklerini merak ediyordum.

:32:44
Onlar sadece bilgi amaçlý aletlerdir , bay Bond.
:32:47
Veya yanlýþ-bilgi.
:32:48
Diyelim ki, hükümetlerin gidiþatýný deðiþtirmek isteseniz... Veya insanlarýn.
:32:53
hatta bir geminin.
:32:56
Çok ilginç, Bay Bond.
:32:59
Çok parlak bir hayalgücünüz var...
bir banker için.


Önceki.
sonraki.