Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:00
BU haber eskidi, Elliot.
Biz aylardýr birlikte çalýþýyoruz.

1:10:04
Hükümetlerimiz sen ve General Chang'ýn
birlikte neler çevirdiðinizi biliyor.

1:10:09
Hiç sanmýyorum. Generali
az önce koridorda görmüþ olmalýsýnýz,...

1:10:13
... ama yine de, onca koþuþturmaca arasýnda
bugünkü manþetleri görmemiþ gibisiniz.

1:10:24
En çok da sonuncusunu sevdim.
Benim bile deðil.

1:10:27
basýnda yazan hiçbir þeye inanmam aslýnda.
1:10:30
Bu sizin sorununuz, Bay Bond.
1:10:32
Görüyorsun, ikimizde hareket adamýyýz,
ama senin ve Bayan Lin'in devri sona erdi.

1:10:36
Kelimeler þimdiki yeni silahlar,
uydular da uzun menzilli toplar.

1:10:40
Ve sende bu yeni müttefik güçlerin...
kumandaný?

1:10:44
Kesinlikle! Sezar'ýn lejyonlarý vardý,
napolyon'un ordularý,...

1:10:49
...benim de kendi birliklerim var -
TV, gazateler, magazinler.

1:10:53
Ve bu gece yarýsýndan sonra
bu gezegenin tarihinde gördüðü...

1:10:56
... en fazla kiþiye ulaþýp
onlarý etkileyebilecek kiþi olacaðým,
Tanrý'yý saymazsak.

1:11:00
Onun bile yapabildiði anca
Bir daðda vaaz idi.
*!*

1:11:03
Gerçekten de kafayý yemiþsin.
1:11:06
Delilik ile deha arasýndaki mesafe
sadece "baþarý" ile ölçülür.

1:11:11
Özür dilerim. General Chang bekliyor.
1:11:15
Beni affedin, burada oluþunuz
planlarýmý biraz öne çekmemi gerektirdi de.

1:11:20
Sizi Bay Stamper'ýn yetenekli ellerine ve oyuncaklarýna býrakýyorum.
1:11:24
Sanýrým görmek istersiniz.
1:11:26
- Efendim, helikopter.
- Teþekkürler, Gupta.

1:11:29
Bay Stamper, rahmetli Dr Kaufman'ýn çýraðý idi,...
1:11:32
...eski zamanlara ait
iþkence teknikleri konusunda eðitiyordu.

1:11:36
- Benim için baba gibiydi.
- Gerçekten mi? Örnek alacak baþka birini bulamadýn mý!

1:11:41
Doðu felsefesine göre,
insan vücudunda 7 chakra noktasý bulunur -

1:11:44
enerji merkezler - kalp veya cinsel organlar gibi.
1:11:47
Tüm bu aletlerin amacý da,
bu organlara uygulanarak,...

1:11:51
...ulaþýlabilecek acý seviyesinin
sýnýrlarýný zorlamaktýr.

1:11:53
Tabi ki aynýzamanda kurbaný da
mümkün olduðunca uzun süre canlý tutarak.

1:11:56
Dr Kaufman'ýn rekoru 52 saatti.
Bunu kýrmayý umuyorum.


Önceki.
sonraki.