Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:37:01
A seksuaIni napasnici jer
je žrtva biIa prostitutka.

:37:05
UgIed; to mu je
sada najvrjednije.

:37:10
Dean æe upotrijebiti snimku,
a tada žeIim njegov ugIed.

:37:15
Neka Ijudi misIe da Iaže
prije nego progovori.

:37:17
MogIi bismo uzeti
ženu i dijete?

:37:20
PoIicija i FBI bi odmah
pokrenuIi istragu.

:37:23
PrisIuškujte mu teIefone.
Uðimo mu u život.

:37:26
SindikaIni sIuèaj je
sigurno povezan s mafijom.

:37:29
Oèito je osjetIjiv na RacheI
Banks. Provjerite ženu,

:37:32
kockarske dugove,
posuðivanje porniæa!

:37:36
Upotrijebite sva sredstva!
:37:39
Ta mrcina neæe biti zadnje
pogIavIje mog života.

:37:48
Reci mi nešto.
:37:50
Kako si saznao da je Pintero
bio sa sindikaIistima?

:37:53
Dobar sam.
:37:56
Unajmio sam istražiteIja.
:38:09
Ušutkaj psa!
:38:11
Moja je mama imaIa takvog.
:38:14
Ugrizao me.
:38:15
Tko je istražiteIj?
:38:17
MoIim? MisIiš, ime?
:38:19
Daj, Bobby. Je Ii onaj što
ga RacheI pozna?

:38:25
Moramo Ii svaki put o tome?
:38:27
Samo pitam, u redu?
:38:29
RacheI Banks nije
više aktuaIna.

:38:46
Ti si jedina žena za mene.
:38:51
Ti i Janet Jackson.
:38:54
Iskreno, da me
Janet nazove...

:38:57
promijenio bih prezime
u Jackson.


prev.
next.