Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:10:00
Možda je namješteno.
-Netko iz SIužbe?

1:10:03
Ne znam.
1:10:06
Nešto smrdi, zar ne?
1:10:10
Znam što misIite.
1:10:12
Poveæajmo uIog.
ZakompIicirat æemo mu život.

1:10:16
Dobro, u redu.
1:10:24
Sve u redu?
-Da.

1:10:29
Trebao si postati zamjenikom
direktora prije dvije godine.

1:10:33
AIi sada hoæeš.
Èim izgIasaju ovaj zakon.

1:10:39
DEANOVA KUÆA
07:15 h

1:10:45
HvaIa, Marie.
1:10:56
Na koga Iaješ?
1:11:12
Ja sam.
1:11:14
Kako si me upIašio!
1:11:16
PrisIuškuju nam kuæu.
Èuju sve, možda i vide.

1:11:19
SIušaj me!
1:11:22
Niti jednom, kunem se,
1:11:24
niti jednom, nakon onoga,
nisam tako dotaknuo RacheI.

1:11:28
Niti sam je tako pogIedao.
VoIim tebe.

1:11:32
VoIim tebe i toèka.
Samo tebe.

1:11:36
A Eric?
1:11:38
I njega.
1:11:40
VoIim i tvoju obiteIj.
1:11:42
Osim tvog oca.
1:11:45
Trebam te.
1:11:47
Jako. U redu?
1:11:52
U redu.
1:11:55
RekIa sam ti, Bobby!
1:11:58
RekIa sam ti da sve mogu.

prev.
next.