Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:40:01
GIasnije.
-O èemu ti to?

1:40:03
Dobro je.
1:40:07
Zar neæe tu gIedati?
-To i hoæemo.

1:40:10
Krasan pIan.
1:40:13
CijeIi život poštujem zakon.
Jedan dan s tobom i...

1:40:16
...pucam i...
1:40:19
Moram na zahod.
1:40:22
Dobro se odmorite.
1:40:23
Do viðenja.
1:40:26
BiIo je dobro.
1:40:45
Imamo ga.
1:40:48
Samo naprijed, kongresmene.
1:40:56
PremIad si za ovo.
1:40:58
I ona je.
1:41:13
Možete Ii posIati nekoga
u moju sobu?

1:41:15
Ovdje Christa,
kongresmenova pomoænica.

1:41:20
Kako da znam što je to?
Ja sam samo kongresmen.

1:41:24
Struènjak za osiguranje
kaže

1:41:26
da je to predajnik PX-73,
što god to biIo.

1:41:30
AIi je poboIjšan.
1:41:33
Naravno da æu vam posIati.
1:41:37
I žeIim znati tko
je to postavio.

1:41:40
RAYNOLDSOVA KUÆA
09:02 h

1:41:51
Dobar dan.
1:41:54
Imate probIema sa strujom?

prev.
next.