Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:20:00
Ti si nam jedina nada.
:20:05
Èuvaj se, dušo!
:20:10
Samo æe jednog voleti
:20:13
Obožavati, mrziti, strahovati
:20:19
Moj govor biæe kratak:
:20:22
ja, mene, moje!
:20:26
Grešili ste verujuæi da
:20:29
Ruber æe odustati i nestati
:20:32
Sad sam se vratio
:20:33
I ovaj æu put
:20:35
Ostati
:20:38
Rekoh vam jedanput
:20:41
Pa i dvaput
:20:43
Sve što vidite pred sobom
:20:46
Sve do najmanje sitnice
:20:48
Biæe...
:20:52
...moje...
:20:55
...sad.
:21:01
U kola!
:21:03
Sledeæa stanica...
:21:05
...Camelot!
:21:16
Odani moj Ijubimèe!
:21:18
Kakav je bio let?
:21:20
- Panika vlada zemljom.
- Pa naravno!

:21:23
- Moj plan je savršen.
- Pa naravno!

:21:25
- Bez maèa, Arthur je ranjiv.
- Pa naravno!

:21:28
A sad je Excalibur...
:21:30
...moj!
:21:34
To je malko nejasno.
:21:38
Kako molim?
:21:39
Izgubio si Excalibur?!
:21:42
Kako?!
:21:44
Napao me sokol.
:21:46
Moju velièanstvenu zver
nadmašio siæušni golub?

:21:50
Nije bio golub.
:21:51
Bio je to sokol...
:21:53
...sa srebrnim krilima.
:21:55
Srebrna krila! O, baš strašno!
:21:57
Glupa živino!
:21:59
Gde je maè?

prev.
next.