Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:57:04
Ne! Excalibur je samo
za ruke kralja Arthura!

:57:07
Idemo, Kayley!
:57:22
Misliš li da je majka dobro?
:57:25
Ako ti je i malo slièna, sigurno je dobro.
:57:28
Moramo požuriti.
Nemamo još mnogo vremena.

:57:31
Prvi dvoglavi zmaj u Camelotu!
Biæemo slavni.

:57:34
Veæ nas vidim na plakatu.
:57:36
´PPretstavljamo vam
Devona Velièanstvenog...

:57:39
...i njegovu glavicu Cornwalla!´
:57:43
Garrett, pred nama je...
:57:45
...nebo.
:57:48
Izlaz iz Zaèarane šume.
:57:54
Sve je u redu.
:57:55
Samo ti idi.
:57:57
Ja æu...
:57:59
...biti odmah iza tebe.
:58:04
Zašto ne umukneš?
:58:05
Može li ´CCornwall i njegova
ogavna brbljava bradavica!´´´

:58:09
Prestanite.
:58:11
Ne znam što ga grize.
:58:13
Zavist. Jadni deèko.
:58:24
Camelot!
:58:30
O, Garrett! Tako je lepo!
:58:34
Volela bih da možeš videti.
:58:38
Video sam ga.
:58:40
Nema tamo mesta za mene.
:58:43
Šta ti je, Garrett?
:58:44
Odnesi Excalibur Arthuru.
:58:46
Nemaš još mnogo vremena.
:58:52
Zajedno æemo mu predati maè!
:58:54
Ne.
:58:55
Ti ga predaj.
:58:59
Ne pripadam u taj svet.

prev.
next.