Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:19:02
Nie! Crichton.... Crichton!
:19:06
Aeryn!
:19:09
Èo sa stalo?
:19:10
Aeryn šla za pilotom.
Nejako sa dostal k tej nahrávke.

:19:13
Mám ju u seba, dobre ukrytú!
:19:17
Ona vie... že som tu?
Ona...

:19:21
Teraz je v hlbokom bezvedomí,
:19:23
bude v òom, kým nedokonèíme spojenie.
:19:25
Ale viazanie trvá viac ako cyklus.
Niekedy aj dva.

:19:30
Len pri prirodzenom viazaní,
na to my nemáme èas.

:19:35
NIE!
:19:36
Pilot!
:19:47
Vypúšta vzduch!
:19:57
Táto loï... Moya.
:20:00
Vie o tom, že jej
starý pilot je màtvy?

:20:05
Keï sa prebudí bude pre òu
moja prítomnos ve¾kým prekvapením.

:20:10
Dovtedy sa viazanie skonèí.
:20:13
Nemáme èas na tvoje hlbšie zapojenie.
:20:25
Najlepšie pre všetkých bude
a èo najrýchlešie zapoji...

:20:45
Zabila si prvého pilota tejto lode...
:20:48
pilota, ktorý sem patril!
:20:50
Nedovolím i poškvrni loï
tvojou prítomnosou!

:20:55
Kým Aeryn neopustí loï...
:20:57
Moya sa nepohne ani o meter!

prev.
next.