Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:20:00
Vie o tom, že jej
starý pilot je màtvy?

:20:05
Keï sa prebudí bude pre òu
moja prítomnos ve¾kým prekvapením.

:20:10
Dovtedy sa viazanie skonèí.
:20:13
Nemáme èas na tvoje hlbšie zapojenie.
:20:25
Najlepšie pre všetkých bude
a èo najrýchlešie zapoji...

:20:45
Zabila si prvého pilota tejto lode...
:20:48
pilota, ktorý sem patril!
:20:50
Nedovolím i poškvrni loï
tvojou prítomnosou!

:20:55
Kým Aeryn neopustí loï...
:20:57
Moya sa nepohne ani o meter!
:21:15
Ty si ukradol nahrávku
z D'Argovej izby!

:21:17
Ty si ju ukázal Pilotovi, však?
:21:20
- Zaslúžil si dozvedie sa pravdu!
- Aha, pravdu!

:21:22
- Bola to moja etická povinnos!
- Etická?!

:21:24
- Som panovník, mám svoje zásady!
- Zásady? No nie!

:21:28
Myslím že si mu ju ukázal,
aby ti bol nieèo dlžný!

:21:33
Takže?
:21:34
Pilot dodržal svoje slovo...
nepohneme sa ani o meter,

:21:37
... hýbeme sa len zotrvaènosou.
:21:39
Ešte som pilota
takéhoto nikdy nevidel.

:21:40
Daj tú ruku preè!
Môžete ma aspoò trochu vníma!

:21:43
Ale toto... vypol loï,
snažil sa zabi Aeryn.

:21:46
Vypol som loï.
:21:48
Nepohneme sa, kým je ona medzi nami.
:21:50
Ide o viac,
než bolo na tej nahrávke.

:21:54
Divili by ste sa,
èo všetko sa vtedy dialo.

:21:56
Nemal by som vedie...
:21:58
Celý èas som trávil s obojkom na krku,
priviazaný reazmi o steny svojej cely.


prev.
next.