Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:26:00
Aeryn.
:26:02
Èo to robíš?
:26:04
Urobí to, èo chce Pilot.
Chce opusti Moyu.

:26:20
Pilot, musíme si pohovori.
:26:22
Takže si to vyriešime.
Tu a teraz.

:26:25
5 centov a doctor je dnu.
:26:29
Hlavné transplantované systémy sú hotové.
Si na to pripravený?

:26:33
Ja... cítim ve¾kú boles.
:26:37
Musíš sa s òou vysporiada.
:26:38
Vysporiada?!
Zmizne niekedy?

:26:42
Bohužia¾ nie, je to nanešastie
trvalý efekt transplantovania.

:26:48
Teraz prebudíme leviatana.
:26:51
Všetky jej zmysly
sa prebudia naraz s òou.

:26:55
Pamätaj si, jej zmysly sú teraz tvoje.
:26:58
Niè èo ti poviam a nepripraví
na takýto zážitok.

:27:02
Nesmieš sa bá.
:27:04
Nebudem krièa.
:27:07
Ale budeš.
:27:18
Nieèo je zle!
Nieèo je hrozne zle!

:27:21
Moya zacítila tvoju prítomnos.
:27:23
Vie, že nie si jej starý pilot.
:27:28
Èo je toto!?
:27:29
Prepáè, to bol impulz bolesti
do jej ovládacieho obojku.

:27:32
Musíme ju prinúti aby a akceptovala.
:27:34
To je nepopierate¾né!
:27:36
Musíme ju prinúti aby a uznala
za svojho nového pilota.

:27:45
Moya ma akceptovala len pre to,
že ju muèili!


prev.
next.