Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:27:02
Nesmieš sa bá.
:27:04
Nebudem krièa.
:27:07
Ale budeš.
:27:18
Nieèo je zle!
Nieèo je hrozne zle!

:27:21
Moya zacítila tvoju prítomnos.
:27:23
Vie, že nie si jej starý pilot.
:27:28
Èo je toto!?
:27:29
Prepáè, to bol impulz bolesti
do jej ovládacieho obojku.

:27:32
Musíme ju prinúti aby a akceptovala.
:27:34
To je nepopierate¾né!
:27:36
Musíme ju prinúti aby a uznala
za svojho nového pilota.

:27:45
Moya ma akceptovala len pre to,
že ju muèili!

:28:00
Moya sa odomòa oslobodila.
:28:03
Pilot, èo si dopekla...
:28:06
Už s òou nie som zviazaný.
:28:14
Mám to znemy v hlavnom
systéme podpory života.

:28:17
Vnútorné gravitaèné polia sa deformujú,
Moya sa snaží opravi.

:28:21
To preto, že Pilot nie je pripojený.
:28:23
Crichton! Èo sa to tam, kurva, deje?!
:28:26
Pilot, èo si to, dopekla, spravil.
:28:29
Nie, nie, nie, nie, nie, nie.
To nie je dobré! Nie, nie!!

:28:35
Boles je koneène preè.
:28:44
Takže Pilot po celý ten èas cítil boles?
:28:46
Pravdepodobne, Velorek ho
donútil k transplantácii

:28:49
do Moyiných systémov, namiesto
prirodzeného viazacieho procesu.

:28:52
Preèo si nám to nepovedala skôr??
:28:54
Lebo som nevedela,
že to bol tento Pilot, jasné?!


prev.
next.