Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:37:01
A ak ho nik nebude ovláda,
:37:03
tvoj dôkladný systém, podpory
života nebude fungova správne.

:37:08
Dobre, dobre...
Všetci a chceme spä na tvojom mieste.

:37:10
Aj Moya už musí by vystrašená,
kde si sa podel.

:37:13
Na tom nezáleží.
Bezomòa je jej lepšie.

:37:27
Tá nahrávka pripomenula nieèo,
na èo si nikto z nás nechcel spomenú.

:37:33
Kvôli svojmu vtedajšiemu èinu
si zaslúžim zomrie,

:37:36
a ak ma chceš zabi práve teraz,
nebudem sa bráni.

:37:42
Ale prosím a, ušetri ostatných a seba.
:37:46
Aeryn Sun... Nie si to ty,
kto si zaslúži smr. Som to ja.

:37:53
Ok, tak nie si Moyiným prvím pilotom,
nahradil si ju...

:37:58
za to sa nemôžeš obviòova.
:38:01
Nielen že som ju nahradil.
:38:08
Rada starších ma už odsúdila.
:38:11
Povedali, že som si ešte nezaslúžil
sta sa leviatanským pilotom...

:38:15
Ak by si tomu veril,
nebol by si teraz tu.

:38:18
Tak preèo si tu?
:38:20
Tak moc by som chcel by zapojený...
:38:23
Ja ti v tom môžem pomôc.
:38:25
Ale starší...
ešte sa nerozhodli o mojom osude.

:38:30
Ponúkam ti šancu vybra si svoj osud.
:38:34
Pozri sa hore.
:38:37
Èo vidíš?
:38:40
Hviezdy!
:38:42
To je to, èo ti núkam, hviezdy.
:38:45
O nièom inom nesnívam.
:38:48
Ponúkam ti leviatana.
:38:50
Jediné, èo musíš spravi je
súhlasi, že mi pomôžeš.

:38:52
Ale... povedal si, že ak sa zapojím,
starý pilot zomrie.

:38:58
Ten pilot zomrie, nech spravíš èoko¾vek.

prev.
next.