Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:33:01
Fiincã am vãzut ce le-aþi fãcut lui
Amber ºi Raymond !

:33:06
ªi urmezi tu, dacã D-nul Z.
nu-ºi recupereazã banii.

:33:09
Credeþi cã dacã aº avea bani, m-aº
mai prostitua ?

:33:13
Dacã minþi...bang, bang !
:33:16
Nuuu !
:33:20
Terminaþi !
:33:23
Puteþi sã-mi daþi niºte bani ?
:33:26
Daþi-mi ceva bani, ticãloºilor !
:33:31
Bine-ai venit în Þara Fermecatã !
:33:33
Legaþi-vã centurile !
:33:35
Aºezaþi-vã printre tentaþii,
:33:37
ºi lãsaþi orice prejudecatã la intrare.
:33:43
Nu gãseºti adorabil acest loc ?
:33:47
Urãsc oamenii care se cred amuzanþi.
:33:50
ªtii ceva ? Cred cã tu urãºti
o mulþime de lucruri.

:33:58
Bine...
:34:00
Sã începem cu notele muzicale ?
:34:03
ªtii gamele ?
:34:09
Încruntat, morocãnos, înºelãtor ºi înfierbântat.
:34:14
Bine, sã începem.
:34:23
Încã odatã.
:34:28
Sã continuãm.
:34:34
Drãguþã, nu aud nimic.
:34:36
Nu sunt Jodie Foster în "Tãcerea Mieilor".
:34:40
Vocea ta este asemenea unui muºchi,
pe care trebuie sã-l antrenezi.

:34:46
Poþi sã faci asta. Nu trebuie sã-þi fie
teamã. De acord ?

:34:56
Este mai bine.
:34:57
Sã continuãm.

prev.
next.