Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:31
Herkes rahat mý?
Öyleyse herkese hoþ geldiniz diyorum.

:08:34
Hepiniz muhteþem görünüyorsunuz.
Þuradaki masa hariç.

:08:40
Aranýzda Brooklyn'li olan var mý?
Brooklyn'den kim var?

:08:43
Hey tatlým! Senin gibi herifler
koca kýçlý kýzlardan hoþlanýrlar.

:08:47
Büyük memelerden de deðil mi?
Neden buraya gelmiyorsun?

:08:54
Tamam orada dur.
Sakýn daha fazla yaklaþma.

:08:57
Senin gibiler kulüpten çý kýnca
benim gibilerin canýna okurlar.

:09:01
Buradayken beni seversiniz.
Dýþarýda canýma okursunuz.

:09:05
Pekala.
:09:08
Kahrolasý elini omzumdan çek.
:09:11
Kýçýný tutmaya çalýþýyordum.
Aman Tanrým! Yoksa homo musun?

:09:14
Birazcý k.
:09:17
Sadece birazcý k mý?
:09:19
Ben de birazcý k kýzým tatlým.
:09:22
Sen tam bir kadýnsýn.
Pekala. Þimdi eðilmeni istiyorum.

:09:28
Eðilip kýçýmý öpmeni istiyorum.
:09:35
Kýçýmý öp. Noel'de olduðumuzu ve
benim de hediyen olduðumu düþün.

:09:40
Pekala.
:09:42
Otur haydi!
Tanrým þuna bakýn!

:09:45
Pekala canlarým, þimdi sahneye
ilk güzel parçayý çaðýrýyorum.

:09:50
O harika biri. Muhteþem Grace.
Teþekkür ederim.


Önceki.
sonraki.