Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:01
Buradayken beni seversiniz.
Dýþarýda canýma okursunuz.

:09:05
Pekala.
:09:08
Kahrolasý elini omzumdan çek.
:09:11
Kýçýný tutmaya çalýþýyordum.
Aman Tanrým! Yoksa homo musun?

:09:14
Birazcý k.
:09:17
Sadece birazcý k mý?
:09:19
Ben de birazcý k kýzým tatlým.
:09:22
Sen tam bir kadýnsýn.
Pekala. Þimdi eðilmeni istiyorum.

:09:28
Eðilip kýçýmý öpmeni istiyorum.
:09:35
Kýçýmý öp. Noel'de olduðumuzu ve
benim de hediyen olduðumu düþün.

:09:40
Pekala.
:09:42
Otur haydi!
Tanrým þuna bakýn!

:09:45
Pekala canlarým, þimdi sahneye
ilk güzel parçayý çaðýrýyorum.

:09:50
O harika biri. Muhteþem Grace.
Teþekkür ederim.

:10:39
Neden beni hiç dansa
kaldýrmýyorsun Walt?

:10:42
Neden hep Karen?
:10:46
Çünkü Karen bir hanýmefendi.
Sen ise bir fahiþesin.

:10:48
Sana kaç defa söyledim.
Ben fahiþelerle çý kmam.

:10:51
Ben fahiþe deðilim Walt.
Deðil misin? Peki.

:10:56
Hazýrým.

Önceki.
sonraki.