Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:00
Sen çok aptalsýn.
:21:03
Çünkü seni Fransa'ya götürmek
için para biriktiriyordum.

:21:08
Evet. Seni Fransa'ya
götürecektim.

:21:20
Bay Koontz?
Ben Doktor Nirmala.

:21:24
Ýçeride misiniz?
:21:35
Resepsiyonda duran Bay Wilcox
içeride olduðunuzu söyledi.

:21:43
Merhaba Bay Koontz.
:21:46
Sizi merak ettim Bay Koontz.
:21:51
Fizik terapi için hastaneye
geri gelmediniz.

:21:54
Telefona cevap vermiyorsunuz.
:21:58
Arkadaþlarýnýz onlarý hiç ziyaret
etmediðinizi söylediler.

:22:01
Onlarýn da sizi ziyaret etmelerine
izin vermiyormuþsunuz.

:22:06
Bakkalýnýz Bay Pim, haftada sadece
bir kez alýþ veriþ yaptýðýnýzý söyledi.

:22:13
Onu da gece geç saatte
yapýyormuþsunuz.

:22:15
Sizi anlayabiliyorum.
:22:18
Arkadaþlarýnýzýn eskisi gibi olmadýðýnýzý
görmelerini istemiyorsunuz.

:22:22
Ama eðer terapi için gelseydiniz
geliþme gösterirdiniz.

:22:27
Moraliniz de düzelirdi.
:22:33
Haftanýn üç günü buraya
bir terapist gelmesini . . .

:22:38
. . .ayarlayabilirim.
:22:46
Bu hoþunuza gider mi?
:22:51
Tabii hastanedekinden
daha pahalý olacak.

:22:58
Paramý baþka ne
için harcayacaðým ki?


Önceki.
sonraki.