Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:01
Onlarýn da sizi ziyaret etmelerine
izin vermiyormuþsunuz.

:22:06
Bakkalýnýz Bay Pim, haftada sadece
bir kez alýþ veriþ yaptýðýnýzý söyledi.

:22:13
Onu da gece geç saatte
yapýyormuþsunuz.

:22:15
Sizi anlayabiliyorum.
:22:18
Arkadaþlarýnýzýn eskisi gibi olmadýðýnýzý
görmelerini istemiyorsunuz.

:22:22
Ama eðer terapi için gelseydiniz
geliþme gösterirdiniz.

:22:27
Moraliniz de düzelirdi.
:22:33
Haftanýn üç günü buraya
bir terapist gelmesini . . .

:22:38
. . .ayarlayabilirim.
:22:46
Bu hoþunuza gider mi?
:22:51
Tabii hastanedekinden
daha pahalý olacak.

:22:58
Paramý baþka ne
için harcayacaðým ki?

:23:10
Adi karý ! Burasý
berbat durumda.

:23:13
Alçak sesle konuþalým.
Alçak sesle konuþalým.

:23:16
Kapa çeneni!
Neden bahsediyoruz biz?

:23:22
Nerede bu adi fahiþe?
:23:26
Param o sürtükte.
:23:32
Selam!
:23:36
Nasýlsýn?
:23:40
Amber'i kurtarmaya
çalýþýrken sakatlanmýþsýn.

:23:42
Biliyorsun,
o benim arkadaþýmdý .

:23:47
Sana teþekkür etmek ve
üzgün olduðumu söylemek istiyorum.

:23:51
Dur da sana yardým
edeyim tatlým.

:23:57
Uzak dur benden!
:23:59
Ýyi misin?
Elini ver bana.


Önceki.
sonraki.