Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:05
Tanrý aþkýna
böyle davranma!

:24:10
Sana bir þey yapacaðýmdan mý
korkuyorsun?

:24:12
Yoksa takýlara
alerjin mi var?

:24:15
Canýn cehenneme.
:24:17
Daha kötülerine de maruz
kaldým koca oðlan.

:24:31
Cadýlar Bayramý'nýz kutlu olsun!
Seni þeytan!

:24:37
Oy vermek için kaydoldunuz mu?
Cumhuriyetçi misiniz?

:24:42
Ýlgilenenler katýlabilirler.
:24:45
Bak. Çok basit.
Kusursuz Yarýþmasý için kaydoluyorsun.

:24:48
Ý ki hafta içinde katýlým ücretin elimize
ulaþmazsa baþ vurunu iptal ediyoruz.

:24:54
Selam hanýmlar!
Selam tatlým.

:24:57
Drag Queen'ler her yýl daha da mý çýlgýn
oluyorlar yoksa bana mý öyle geliyor?

:24:59
Sana öyle geliyor.
Sana öyle geliyor tatlým.

:25:02
Hayatým, neden katýlým
ücreti bu kadar arttý?

:25:05
Hayat þartlarý .
Yüz dolar öyle mi?

:25:07
Tanrým. Böyle yaþayan kim?
Bunun önemi yok.

:25:10
Sanýrým hepimiz kimin
kazanacaðýný biliyoruz.

:25:13
Benim tatlý Ýspanyolum.
:25:15
Sen gerçekten de
kusursuzsun Cha Cha.

:25:17
O kazanmayacak. Bu imkansýz!
Seni tarih öncesinden kalma fahiþe!

:25:21
Amerika'nýn en az
istenen kiþisi geldi.

:25:25
Bazý yerlerinin çok kullanýlmaktan eskiyip
çöpe atýldýðýný duydum.

:25:29
Evet. Anneninkiyle birlikte sürtük!
Bunu sokakta yapýn serseriler!

:25:34
Buraya ibne güvenlikleri gönderin!
:25:38
Muhafýzlar!
:25:44
Defolun buradan! Bu doðru!
Ýþte yine dýþarý atýldýnýz!

:25:51
Selam. Walt burada mý?
:25:54
Evet. Gelsene.
:25:56
Teþekkürler.
:25:59
Selam dostum.
Sana ulaþmaya çalýþýyordum.


Önceki.
sonraki.