Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:02
Hayatým, neden katýlým
ücreti bu kadar arttý?

:25:05
Hayat þartlarý .
Yüz dolar öyle mi?

:25:07
Tanrým. Böyle yaþayan kim?
Bunun önemi yok.

:25:10
Sanýrým hepimiz kimin
kazanacaðýný biliyoruz.

:25:13
Benim tatlý Ýspanyolum.
:25:15
Sen gerçekten de
kusursuzsun Cha Cha.

:25:17
O kazanmayacak. Bu imkansýz!
Seni tarih öncesinden kalma fahiþe!

:25:21
Amerika'nýn en az
istenen kiþisi geldi.

:25:25
Bazý yerlerinin çok kullanýlmaktan eskiyip
çöpe atýldýðýný duydum.

:25:29
Evet. Anneninkiyle birlikte sürtük!
Bunu sokakta yapýn serseriler!

:25:34
Buraya ibne güvenlikleri gönderin!
:25:38
Muhafýzlar!
:25:44
Defolun buradan! Bu doðru!
Ýþte yine dýþarý atýldýnýz!

:25:51
Selam. Walt burada mý?
:25:54
Evet. Gelsene.
:25:56
Teþekkürler.
:25:59
Selam dostum.
Sana ulaþmaya çalýþýyordum.

:26:03
Kaç kere kapýný çaldýðýmý
biliyor musun?

:26:06
Çok merak ettim.
Ben fizik terapi uzmanýyým.

:26:08
LeShaun Williams.
Tommy Walsh. Yemek paydosum.

:26:12
Bir uðrayayým dedim.
Tabii.

:26:18
Evet. Nasýlsýn Walt?
:26:27
Adýn ne?
LeShaun.

:26:29
Dinle, arkadaþýma iyi bak olur mu?
Biliyorsun, o gerçek bir kahraman.

:26:34
1 988 yýlýnda, beni, arkadaþým Joe'yu ve
1 4 rehineyi kurtardý .

:26:40
Tom dur!
:26:42
Bu nedenle erken emekliliðe hak kazandý .
Bak, burada Vali Koch'dan bir mektup var.

:26:46
Bir cesaret madalyasý .
:26:49
Vay!
Tommy lütfen.

:26:52
Þuna bak.
:26:53
Bu Walt.
Ortadaki.

:26:56
Bu Joe.
Bu da ben.

:26:59
Ben silahýmla birlikte yere düþtüm.
Joe altýna iþedi.


Önceki.
sonraki.