Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:03
Kaç kere kapýný çaldýðýmý
biliyor musun?

:26:06
Çok merak ettim.
Ben fizik terapi uzmanýyým.

:26:08
LeShaun Williams.
Tommy Walsh. Yemek paydosum.

:26:12
Bir uðrayayým dedim.
Tabii.

:26:18
Evet. Nasýlsýn Walt?
:26:27
Adýn ne?
LeShaun.

:26:29
Dinle, arkadaþýma iyi bak olur mu?
Biliyorsun, o gerçek bir kahraman.

:26:34
1 988 yýlýnda, beni, arkadaþým Joe'yu ve
1 4 rehineyi kurtardý .

:26:40
Tom dur!
:26:42
Bu nedenle erken emekliliðe hak kazandý .
Bak, burada Vali Koch'dan bir mektup var.

:26:46
Bir cesaret madalyasý .
:26:49
Vay!
Tommy lütfen.

:26:52
Þuna bak.
:26:53
Bu Walt.
Ortadaki.

:26:56
Bu Joe.
Bu da ben.

:26:59
Ben silahýmla birlikte yere düþtüm.
Joe altýna iþedi.

:27:04
Walt da silahýyla birlikte düþtü.
Çok kan kaybediyordu.

:27:08
Kendinden geçmiþ
numarasý yaptý .

:27:10
Sonra aniden bum!
:27:13
Ateþ etti.
Ý ki adi soyguncu yere düþtüler.

:27:20
Onlara susmalarýný
söylememi ister misin?

:27:22
Hey susun!
Kýzlar bakýn! Üniformalý bir erkek!

:27:25
Memur bey bana yardým edin!
Tanrým!

:27:29
Lanet olsun!
:27:35
Hilkat garibeleri
gösteri yapýyor!

:27:39
Artý k gitsem iyi olacak.
:27:44
Walt.
Ýþte böyle. Doðru.

:27:47
Bir þeye ihtiyacýn var mý?
Ben iyiyim.

:27:51
Yukarý kattaki küçük fahiþe
Amber ve erkek arkadaþý . . .

:27:54
. . . Bay Z'nin parasýný çalmýþlar.
:27:57
Yani ateþ ettiðin o
ve adamlarýymýþ.


Önceki.
sonraki.