Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:04
Walt da silahýyla birlikte düþtü.
Çok kan kaybediyordu.

:27:08
Kendinden geçmiþ
numarasý yaptý .

:27:10
Sonra aniden bum!
:27:13
Ateþ etti.
Ý ki adi soyguncu yere düþtüler.

:27:20
Onlara susmalarýný
söylememi ister misin?

:27:22
Hey susun!
Kýzlar bakýn! Üniformalý bir erkek!

:27:25
Memur bey bana yardým edin!
Tanrým!

:27:29
Lanet olsun!
:27:35
Hilkat garibeleri
gösteri yapýyor!

:27:39
Artý k gitsem iyi olacak.
:27:44
Walt.
Ýþte böyle. Doðru.

:27:47
Bir þeye ihtiyacýn var mý?
Ben iyiyim.

:27:51
Yukarý kattaki küçük fahiþe
Amber ve erkek arkadaþý . . .

:27:54
. . . Bay Z'nin parasýný çalmýþlar.
:27:57
Yani ateþ ettiðin o
ve adamlarýymýþ.

:28:01
Hala parayý bulamamýþlar. Biliyorsun,
polisler de bir þey yapamýyorlar.

:28:05
Bay Z onlarýn ipini elinde
tutuyor. Her neyse.

:28:09
Bana bir iyilik yap olur mu?
Aradýðým zaman telefonu kaldýr.

:28:13
Ona çok iyi bak.
Tamam.

:28:15
Adýn neydi?
LeShaun.

:28:17
Doðru.
Evet.

:28:21
Sonra görüþürüz.
:28:24
Kendini yorma Walt.
:28:29
Felç geçiren bir çok hastamýn
konuþmasýnýn düzelmesini saðladým.

:28:33
Nasýl biliyor musun? Gülme ama.
:28:36
Þan dersleriyle. Ýnsaný rahatlatýyor.
Birçok insan þarký söylemeyi sever.

:28:40
Çantamda bir hanýmýn
numarasý var.

:28:43
Mildred diye biri.
Bu konuda çok iyi.

:28:47
Zaten yakýnda dýþarý çý kmak zorundasýn.
Ne kaybedersin ki?

:28:50
Konuþman iyileþir.
Arkadaþlarýný arayabilirsin.

:28:53
Telefonda seks
bile yapabilirsin.

:28:58
Hemen þimdi arayýn.
Ateþli kýzlar sizi bekliyor.


Önceki.
sonraki.