Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:01
Hala parayý bulamamýþlar. Biliyorsun,
polisler de bir þey yapamýyorlar.

:28:05
Bay Z onlarýn ipini elinde
tutuyor. Her neyse.

:28:09
Bana bir iyilik yap olur mu?
Aradýðým zaman telefonu kaldýr.

:28:13
Ona çok iyi bak.
Tamam.

:28:15
Adýn neydi?
LeShaun.

:28:17
Doðru.
Evet.

:28:21
Sonra görüþürüz.
:28:24
Kendini yorma Walt.
:28:29
Felç geçiren bir çok hastamýn
konuþmasýnýn düzelmesini saðladým.

:28:33
Nasýl biliyor musun? Gülme ama.
:28:36
Þan dersleriyle. Ýnsaný rahatlatýyor.
Birçok insan þarký söylemeyi sever.

:28:40
Çantamda bir hanýmýn
numarasý var.

:28:43
Mildred diye biri.
Bu konuda çok iyi.

:28:47
Zaten yakýnda dýþarý çý kmak zorundasýn.
Ne kaybedersin ki?

:28:50
Konuþman iyileþir.
Arkadaþlarýný arayabilirsin.

:28:53
Telefonda seks
bile yapabilirsin.

:28:58
Hemen þimdi arayýn.
Ateþli kýzlar sizi bekliyor.

:29:04
Ateþli ve istekliyiz.
:29:06
Rüyalarýnýzýn kadýný
telefonun diðer ucunda. . .

:29:10
. . .tüm fantezilerinizi
gerçekleþtirmek için sizi bekliyor.

:29:13
Bir telefon yeterli.
:29:15
Hemen telefonunuzu kaldýrýn.
:29:34
Ýyi misiniz?
Size çarpmadým deðil mi?

:29:37
Buza basýp kaydý .
:29:42
Ýyi misiniz?
:29:46
Bu sizin mi?
:29:48
Hey! Bir þey düþürdünüz.
:29:50
Ben kapýyý açayým.
:29:54
Bunu istiyor musunuz?
Sanýrým bu sizin kartýnýz.


Önceki.
sonraki.