Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:05
Tatlým, býrak da tahmin edeyim.
Yehova Þahidi misin?

:30:08
Acaba diyordum. . .
:30:13
. . . bana þan dersi
verir miydin?

:30:20
Üzgünüm ama Hitler'in ölü aletini aðzýma
almayý tercih ederim.

:30:26
Bundan eminim.
:30:32
Lanet ibne!
:30:38
Bir dakika bekle!
:30:40
Kahretsin!
:30:46
Tatlým, nakit ödeme
yapabilir misin?

:30:48
Bana acýmana
ihtiyacým yok.

:30:51
Senin bana acýmana ihtiyacým yok
tamam mý? Parana ihtiyacým var.

:30:58
Yarýn hazýr olduðumda
sana camdan seslenirim.

:31:06
Burada vaktimizi
boþa harcýyoruz.

:31:10
Hey sürtük!
:31:13
Söyle Crystal nerede?
:31:15
Onu gördüm. Ýþte orada!
Lanet olsun!

:31:19
Bekle bir dakika aþaðýlý k herif!
:31:29
Hayýr! Bacaðým çok acýyor.
Benden ne istiyorsunuz?

:31:34
Ne istiyorsunuz?
Kapa çeneni!

:31:36
Bay Z'nin parasýný .
Yemin ederim nerede olduðunu bilmiyorum!

:31:39
Hiçbir þey bilmiyorum!
Öyleyse neden ortadan kayboldun?

:31:42
Beni aradýðýnýzý duydum. Amber ve
Raymond'a neler yaptýðýnýzý görmüþtüm.

:31:46
Eðer Bay Z parasýný alamazsa
ayný þey senin de baþýna gelir.

:31:49
Param varmýþ gibi görünüyor muyum?
Olsa sizce sokakta çalýþýr mýydým?

:31:52
Eðer yalan söylüyorsan . . .
Söylemiyorum!

:31:55
Bum! Bum!
Hayýr.

:31:59
Ne?
Yeter!


Önceki.
sonraki.