Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:06
Burada vaktimizi
boþa harcýyoruz.

:31:10
Hey sürtük!
:31:13
Söyle Crystal nerede?
:31:15
Onu gördüm. Ýþte orada!
Lanet olsun!

:31:19
Bekle bir dakika aþaðýlý k herif!
:31:29
Hayýr! Bacaðým çok acýyor.
Benden ne istiyorsunuz?

:31:34
Ne istiyorsunuz?
Kapa çeneni!

:31:36
Bay Z'nin parasýný .
Yemin ederim nerede olduðunu bilmiyorum!

:31:39
Hiçbir þey bilmiyorum!
Öyleyse neden ortadan kayboldun?

:31:42
Beni aradýðýnýzý duydum. Amber ve
Raymond'a neler yaptýðýnýzý görmüþtüm.

:31:46
Eðer Bay Z parasýný alamazsa
ayný þey senin de baþýna gelir.

:31:49
Param varmýþ gibi görünüyor muyum?
Olsa sizce sokakta çalýþýr mýydým?

:31:52
Eðer yalan söylüyorsan . . .
Söylemiyorum!

:31:55
Bum! Bum!
Hayýr.

:31:59
Ne?
Yeter!

:32:03
Bana biraz para
verir misiniz?

:32:05
Bana biraz para verin
lanet herifler!

:32:10
Lunaparka hoþ geldiniz.
:32:12
Gezinin tadýný çý karýn.
:32:14
Arabalarda ayaða kalkmayýn ve
davranýþ tarzýnýzý dýþarýda býrakýn.

:32:22
Hayatým bu yalnýzca
bir þakaydý tamam mý?

:32:25
Komik olduðunu sanan
insanlardan nefret ederim.

:32:29
Öyle mi? Eminim nefret ettiðin
daha birçok þey vardýr.

:32:36
Pekala.
:32:38
Önce notalarla baþlayalým.
:32:41
Notalarý biliyor musun?
:32:44
Do, re, mi, fa,
sol, la, si, do.

:32:47
Tamam mý? Somurtkan,
Hapþýrý k ve Ateþli.

:32:51
Pekala.
Baþlayalým mý?


Önceki.
sonraki.