Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:03
Bana biraz para
verir misiniz?

:32:05
Bana biraz para verin
lanet herifler!

:32:10
Lunaparka hoþ geldiniz.
:32:12
Gezinin tadýný çý karýn.
:32:14
Arabalarda ayaða kalkmayýn ve
davranýþ tarzýnýzý dýþarýda býrakýn.

:32:22
Hayatým bu yalnýzca
bir þakaydý tamam mý?

:32:25
Komik olduðunu sanan
insanlardan nefret ederim.

:32:29
Öyle mi? Eminim nefret ettiðin
daha birçok þey vardýr.

:32:36
Pekala.
:32:38
Önce notalarla baþlayalým.
:32:41
Notalarý biliyor musun?
:32:44
Do, re, mi, fa,
sol, la, si, do.

:32:47
Tamam mý? Somurtkan,
Hapþýrý k ve Ateþli.

:32:51
Pekala.
Baþlayalým mý?

:33:00
Bir kez daha.
:33:05
Devam edelim.
:33:11
Tatlým seni duyamýyorum.
:33:13
Ben Jodie Foster deðilim ve
bu da ''Kuzularýn Sessizliði'' deðil.

:33:17
Sesin bir kastýr ve onu
çalýþtýrmalýsýn tamam mý?

:33:22
Onu çalýþtýrabilirsin.
Korkma tamam mý?

:33:31
Re. Tamam. Bu daha iyi.
Peki, devam edelim.

:33:40
Bu çok daha iyiydi.
Tamam, güzel. Þimdi fa.

:33:52
Fa. Haydi, yapabilirsin.
:33:58
Yüksek sesle Louise!

Önceki.
sonraki.