Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:01
Açýldý . Buyur.
:35:03
Eðer bir kucak dolusu acýmayla geldiysen
yanlýþ yere gelmiþsin.

:35:07
Hassasiyetimi kumdan kaleler
yaptýðým günlerde býraktým.

:35:35
Pekala kýzým.
:35:39
''Tehlikeli Düþünceler'' deki
Michelle Pfeiffer.

:35:56
Orada olduðunu biliyorum. Dersin parasýný
verdin. Onu alman gerekiyor.

:36:01
Haydi! Aç kapýyý !
:36:03
Walt, seni istiyorum
bebeðim!

:36:06
Oh Walt, lütfen erkeðim ol!
Lütfen onu içime yerleþtir!

:36:12
Ýçime koy onu babacýðým.
:36:21
Senin sorunun ne?
Tamam. Tamam.

:36:24
Sen ne yaptýðýný sanýyorsun?
Tamam, birbirimize birkaç kelime söyledik.

:36:28
Daha önce söylemediðimiz þeyler deðildi.
Gerçekten býrakýyor musun?

:36:31
Canýn cehenneme!
Senin de.

:36:33
Fahiþe!
:36:36
''F'' leri söylerken hiç zorlanmýyorsun?
Defol!

:36:40
Defol pis fahiþe!
Ýyi! Ýyi!

:36:42
Zaten doktoruna bunun iþe
yaramayacaðýný söylemiþtim.

:36:46
Sen Doktor Nirmala ile mi görüþtün?
Evet.

:36:50
Nirmala mý?
Evet.

:36:52
Çok iyi bir kadýn. Al DS'ten ölen bir
arkadaþýma yardým etmiþti.

:36:57
Sana ders vereceksem bunu doðru þekilde
yaptýðýmdan emin olmalýydým.


Önceki.
sonraki.