Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:01
Haydi! Aç kapýyý !
:36:03
Walt, seni istiyorum
bebeðim!

:36:06
Oh Walt, lütfen erkeðim ol!
Lütfen onu içime yerleþtir!

:36:12
Ýçime koy onu babacýðým.
:36:21
Senin sorunun ne?
Tamam. Tamam.

:36:24
Sen ne yaptýðýný sanýyorsun?
Tamam, birbirimize birkaç kelime söyledik.

:36:28
Daha önce söylemediðimiz þeyler deðildi.
Gerçekten býrakýyor musun?

:36:31
Canýn cehenneme!
Senin de.

:36:33
Fahiþe!
:36:36
''F'' leri söylerken hiç zorlanmýyorsun?
Defol!

:36:40
Defol pis fahiþe!
Ýyi! Ýyi!

:36:42
Zaten doktoruna bunun iþe
yaramayacaðýný söylemiþtim.

:36:46
Sen Doktor Nirmala ile mi görüþtün?
Evet.

:36:50
Nirmala mý?
Evet.

:36:52
Çok iyi bir kadýn. Al DS'ten ölen bir
arkadaþýma yardým etmiþti.

:36:57
Sana ders vereceksem bunu doðru þekilde
yaptýðýmdan emin olmalýydým.

:37:01
Anne Bancroft gibi. Bilirsin,
þu Mucize Yaratýcý .

:37:05
Altýn kalpli bir ibneye
ihtiyacým yok.

:37:09
Baþýmda sivri çubuklu
bir taç görüyor musun?

:37:11
Sadece sahte elmaslar var hayatým.
Ben Rahibe Teresa deðilim.

:37:14
Sana söyledim. Bazý planlarým için
o paraya ihtiyacým var.

:37:21
Ed Koch'tan
mektup mu aldýn?

:37:23
New York'un eðlenceli
olduðu zamanlarda.

:37:25
Demek golf oynuyorsun.
:37:28
Bu çok sevimli.
:37:31
Üçüncülük.
Oldukça iyi.

:37:34
Senin bir çeþit kahraman
olduðunu duymuþtum.

:37:39
Evet. Beni nereye
getirdiðini görüyorsun.

:37:43
Biliyor musun?
:37:46
Zor bir dönem yaþýyorsun.
Kim yaþamadý ki?

:37:51
Bak. Senin bütün gün orada
tek baþýna oturduðunu görüyorum.

:37:56
Hayattan saklanýyorsun.
:37:59
Hayat.
Hayat berbat.


Önceki.
sonraki.