Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:01
Anne Bancroft gibi. Bilirsin,
þu Mucize Yaratýcý .

:37:05
Altýn kalpli bir ibneye
ihtiyacým yok.

:37:09
Baþýmda sivri çubuklu
bir taç görüyor musun?

:37:11
Sadece sahte elmaslar var hayatým.
Ben Rahibe Teresa deðilim.

:37:14
Sana söyledim. Bazý planlarým için
o paraya ihtiyacým var.

:37:21
Ed Koch'tan
mektup mu aldýn?

:37:23
New York'un eðlenceli
olduðu zamanlarda.

:37:25
Demek golf oynuyorsun.
:37:28
Bu çok sevimli.
:37:31
Üçüncülük.
Oldukça iyi.

:37:34
Senin bir çeþit kahraman
olduðunu duymuþtum.

:37:39
Evet. Beni nereye
getirdiðini görüyorsun.

:37:43
Biliyor musun?
:37:46
Zor bir dönem yaþýyorsun.
Kim yaþamadý ki?

:37:51
Bak. Senin bütün gün orada
tek baþýna oturduðunu görüyorum.

:37:56
Hayattan saklanýyorsun.
:37:59
Hayat.
Hayat berbat.

:38:01
Etrafýna neþe saçýyorsun ha?
:38:05
Tüm gün kendine acýyarak orada
oturmana göz yumacaðým.

:38:08
Ben de bu durumu yaþadým.
:38:10
Zavallý ben. Zavallý ben.
Bir zavallý ben daha tamam mý?

:38:18
Tamam.
:38:19
Hayatým,
yukarý geliyor musun?

:38:22
Yapman gerektiði gibi
müzikle yüzleþmek için.

:38:28
Yoksa senin için Doktor Kevorkian'ýn
telefonunu mu bulmamý istersin?

:38:40
Ýþte en sevdiðin nota geliyor.
:38:51
Çok güzeldi.
:38:55
Pekala.
Müzik yap beyaz çocuk!

:38:59
Tamam. Bence notalarý
çok iyi öðrendin.


Önceki.
sonraki.