Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:01
Etrafýna neþe saçýyorsun ha?
:38:05
Tüm gün kendine acýyarak orada
oturmana göz yumacaðým.

:38:08
Ben de bu durumu yaþadým.
:38:10
Zavallý ben. Zavallý ben.
Bir zavallý ben daha tamam mý?

:38:18
Tamam.
:38:19
Hayatým,
yukarý geliyor musun?

:38:22
Yapman gerektiði gibi
müzikle yüzleþmek için.

:38:28
Yoksa senin için Doktor Kevorkian'ýn
telefonunu mu bulmamý istersin?

:38:40
Ýþte en sevdiðin nota geliyor.
:38:51
Çok güzeldi.
:38:55
Pekala.
Müzik yap beyaz çocuk!

:38:59
Tamam. Bence notalarý
çok iyi öðrendin.

:39:02
Artý k bir þarký üzerinde
çalýþmalýyýz tamam mý?

:39:06
Pekala.
:39:07
''Everything's Coming
Up Roses'' nasýl?

:39:10
Canlý ve pozitif.
:39:13
Hayýr mý? Tamam.
Devam edelim.

:39:16
Herhalde sen
Sinatra seversin.

:39:19
Ben Sinatra söylemem.
Eminim söylemeyen tek kýz benim.

:39:24
Ben tango severim.
:39:27
Demek tango
yapýyorsun.

:39:31
Öyle mi?
Yapýyordum.

:39:35
Evet.
:39:37
Yine yapacaksýn.
Bunu biliyorum.

:39:41
Seveceðini düþündüðüm bir þarký
biliyorum. Pekala, bekle.

:39:45
Tam burada.
:39:55
Üzgünüm kýzým.
Gösteri yaptýðýný bilmiyorduk.

:39:58
Pizza yemek için
aþaðý iniyoruz.


Önceki.
sonraki.