Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:02
Artý k bir þarký üzerinde
çalýþmalýyýz tamam mý?

:39:06
Pekala.
:39:07
''Everything's Coming
Up Roses'' nasýl?

:39:10
Canlý ve pozitif.
:39:13
Hayýr mý? Tamam.
Devam edelim.

:39:16
Herhalde sen
Sinatra seversin.

:39:19
Ben Sinatra söylemem.
Eminim söylemeyen tek kýz benim.

:39:24
Ben tango severim.
:39:27
Demek tango
yapýyorsun.

:39:31
Öyle mi?
Yapýyordum.

:39:35
Evet.
:39:37
Yine yapacaksýn.
Bunu biliyorum.

:39:41
Seveceðini düþündüðüm bir þarký
biliyorum. Pekala, bekle.

:39:45
Tam burada.
:39:55
Üzgünüm kýzým.
Gösteri yaptýðýný bilmiyorduk.

:39:58
Pizza yemek için
aþaðý iniyoruz.

:40:01
Carmine'in o güçlü pazularýyla pizza
hamurunu yoðuruþunu izleyeceðiz.

:40:06
Bizimle gelmek ister misin?
Hanýmlar.

:40:09
Bu alt kat komþumuz Walt.
Þan dersleri alýyor tamam mý?

:40:14
Ben mavi elbisemi
almaya gelmiþtim.

:40:17
Baðýþla. Bu sadece
bir dakika sürer.

:40:21
Rusty'e dikkat et tatlým.
Senin gibi hetero erkeklerden hoþlanýr.

:40:28
Bayan Þey, aðýz dediðiniz o koca deliðe
benim için bir mayýn atýn lütfen.

:40:32
Nasýlsýn bebeðim? Benim adým
Cha Cha de los Santos Pérez Cueva.

:40:36
Bana kýsaca
Cha Cha diyebilirsin.

:40:39
Üzgünüm. ''Sol Ayaðým'' filmindeki gibi
bir durum içindesin deðil mi?

:40:43
Pekala! Dýþarý ! Dýþarý !
Sanýrým mesajý aldý k. Haydi!

:40:49
Bayan Taco Bell.
Yok olun!

:40:51
Hoþça kal Bay ''Sol Ayaðým.''
Vamonos. Vamonos.

:40:54
Pekala. Ben bir Midol alacaðým.
Sizi þimdiden özledim.

:40:59
Üzgünüm.
Çok þey istiyorlar.


Önceki.
sonraki.