Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:01
Carmine'in o güçlü pazularýyla pizza
hamurunu yoðuruþunu izleyeceðiz.

:40:06
Bizimle gelmek ister misin?
Hanýmlar.

:40:09
Bu alt kat komþumuz Walt.
Þan dersleri alýyor tamam mý?

:40:14
Ben mavi elbisemi
almaya gelmiþtim.

:40:17
Baðýþla. Bu sadece
bir dakika sürer.

:40:21
Rusty'e dikkat et tatlým.
Senin gibi hetero erkeklerden hoþlanýr.

:40:28
Bayan Þey, aðýz dediðiniz o koca deliðe
benim için bir mayýn atýn lütfen.

:40:32
Nasýlsýn bebeðim? Benim adým
Cha Cha de los Santos Pérez Cueva.

:40:36
Bana kýsaca
Cha Cha diyebilirsin.

:40:39
Üzgünüm. ''Sol Ayaðým'' filmindeki gibi
bir durum içindesin deðil mi?

:40:43
Pekala! Dýþarý ! Dýþarý !
Sanýrým mesajý aldý k. Haydi!

:40:49
Bayan Taco Bell.
Yok olun!

:40:51
Hoþça kal Bay ''Sol Ayaðým.''
Vamonos. Vamonos.

:40:54
Pekala. Ben bir Midol alacaðým.
Sizi þimdiden özledim.

:40:59
Üzgünüm.
Çok þey istiyorlar.

:41:03
Pekala.
Bu tam seni anlatýyor.

:41:09
Bana yürekli
bir erkek verin.

:41:11
Ýnandýðý doðrular
için savaþan.

:41:15
Maço erkek!
:41:18
Maço erkek! Ayý öldürürüm.
Ormana sýçarým!

:41:21
Haklý mýymýþým?
Buna bayýlacaksýn tatlým.

:41:25
Pekala, þuradan alalým;
Bana yürekli bir erkek verin.

:41:28
En baþýndan baþlamak
bence çok iyi olacak.

:41:31
Ne zamandýr
bunu yapýyorsun?

:41:35
Þarký söylemeyi mi?
Hayýr. Drag Queen iþini.

:41:41
Küçük bir çocukken okuldaki
müzikallerde rol alýrdým.

:41:46
Bilirsin. ''Kral ve Ben'' de, Prens
Chulalongkorn'u oynadým.

:41:51
Ama bana yanlýþ
rolü vermiþlerdi.

:41:53
Sonra ''Oz Büyücüsü'' ndeki aslaný
oynadým. O da yanlýþ roldü.

:41:57
Ama kostümün içini
dolduracak kadar. . .


Önceki.
sonraki.