Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:03
Pekala.
Bu tam seni anlatýyor.

:41:09
Bana yürekli
bir erkek verin.

:41:11
Ýnandýðý doðrular
için savaþan.

:41:15
Maço erkek!
:41:18
Maço erkek! Ayý öldürürüm.
Ormana sýçarým!

:41:21
Haklý mýymýþým?
Buna bayýlacaksýn tatlým.

:41:25
Pekala, þuradan alalým;
Bana yürekli bir erkek verin.

:41:28
En baþýndan baþlamak
bence çok iyi olacak.

:41:31
Ne zamandýr
bunu yapýyorsun?

:41:35
Þarký söylemeyi mi?
Hayýr. Drag Queen iþini.

:41:41
Küçük bir çocukken okuldaki
müzikallerde rol alýrdým.

:41:46
Bilirsin. ''Kral ve Ben'' de, Prens
Chulalongkorn'u oynadým.

:41:51
Ama bana yanlýþ
rolü vermiþlerdi.

:41:53
Sonra ''Oz Büyücüsü'' ndeki aslaný
oynadým. O da yanlýþ roldü.

:41:57
Ama kostümün içini
dolduracak kadar. . .

:42:00
. . . þiþman olan tek kiþi bendim.
Her neyse.

:42:04
Sonra, ''Kar Kraliçesi'' nde yine yanlýþ
bir þekilde bana kral rolünü vermiþlerdi.

:42:08
Hepimiz sahnedeydik.
:42:11
Duman çý kmasý için arkada
buzlarý kaynatýyorlardý .

:42:15
Sonra bir gece aniden
su ýsýtýcý patladý .

:42:20
Buzlar etrafa saçýldý .
:42:23
Kar Kraliçesi'ni oynayan
''Bayan Yeteneksiz'' . . .

:42:28
. . . çýðlý klar atarak ve saçlarýný yolarak
sahneden koþarak ayrýldý .

:42:31
Gösterinin devam etmesi
gerektiðine inanýyordum.

:42:34
Kýz tacýný yere atmýþtý .
:42:36
O tacý yerden aldým.
:42:40
Baþýma yerleþtirdim.
:42:42
Paramus, New Jersey tarihindeki . . .
:42:47
. . .en muhteþem Kar Kraliçesi oldum.
:42:51
O zamandan beri de
elbise giyiyorum.

:42:56
Ama Drag Queen
denmesi hoþuma gitmiyor.

:42:59
Çünkü birçok Drag Queen'in yaptýðý
etrafta kusursuz bir þekilde dolaþmaktýr.


Önceki.
sonraki.