Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:00
. . . þiþman olan tek kiþi bendim.
Her neyse.

:42:04
Sonra, ''Kar Kraliçesi'' nde yine yanlýþ
bir þekilde bana kral rolünü vermiþlerdi.

:42:08
Hepimiz sahnedeydik.
:42:11
Duman çý kmasý için arkada
buzlarý kaynatýyorlardý .

:42:15
Sonra bir gece aniden
su ýsýtýcý patladý .

:42:20
Buzlar etrafa saçýldý .
:42:23
Kar Kraliçesi'ni oynayan
''Bayan Yeteneksiz'' . . .

:42:28
. . . çýðlý klar atarak ve saçlarýný yolarak
sahneden koþarak ayrýldý .

:42:31
Gösterinin devam etmesi
gerektiðine inanýyordum.

:42:34
Kýz tacýný yere atmýþtý .
:42:36
O tacý yerden aldým.
:42:40
Baþýma yerleþtirdim.
:42:42
Paramus, New Jersey tarihindeki . . .
:42:47
. . .en muhteþem Kar Kraliçesi oldum.
:42:51
O zamandan beri de
elbise giyiyorum.

:42:56
Ama Drag Queen
denmesi hoþuma gitmiyor.

:42:59
Çünkü birçok Drag Queen'in yaptýðý
etrafta kusursuz bir þekilde dolaþmaktýr.

:43:03
Þarký söylerlerse
bu play back olur.

:43:09
Ama ben bir þarkýcýyým.
:43:12
Diþi bir empresyonistim.
:43:15
Biliyorsun, ben
bir sanatçýyým.

:43:19
Sen kimi kazý kladýðýný
sanýyorsun?

:43:22
Sen lanet olasý
bir Drag Queen'sin.

:43:32
Dur da bu güzel sözleri
içime sindireyim.

:43:35
Nesin sen? Jesse Helms'in ruhu mu?
:43:38
Bu kadar hassas olma.
:43:42
Nasýl bir aleti kaldýrabiliyorsan
bir hakareti de kaldýrabilmelisin.

:43:48
Doðru Walt.
:43:50
Sandýðýn kadar aptal deðilim.
:43:57
Tatlým, düþündüðüm kadar
aptal olman imkansýz.


Önceki.
sonraki.