Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:00
Adi herif!
:52:09
Tasha.
:52:12
Senin özel olduðunu düþünmüþtüm.
:52:15
Bana pislik muamelesi yaptýn.
:52:19
Beni bir hortumun þehri terk
etmesi gibi terk ettin.

:52:25
Sana sevgi verdim.
:52:27
Sana hediyeler verdim.
:52:30
Ama bana pislik gibi davrandýn.
:52:33
Yerdeyken bana tekme attýn.
:52:37
Yerdeyken bana kahrolasý
bir tekme attýn.

:52:42
Artý k mazeret yok.
Aradýðýmda telefona cevap vereceksin.

:52:46
Çünkü Karen'la konuþtum.
O mu söyledi?

:52:49
Hayýr. Tia.
:52:51
Dans kulübündeki
senden hoþlanan kýz.

:52:54
Tia bir fahiþe Tommy.
:52:56
Hepsi fahiþe. Annem hariç.
Huzur içinde yatsýn.

:52:59
Aðzýný topla.
:53:01
Senin annen de hariç.
Adýn neydi senin?

:53:06
LeShaun.
LeShaun. Doðru.

:53:09
Her neyse.
Yarýn Cumartesi.

:53:12
Vinnie'de
kaðýt oynayacaðýz.

:53:14
Eski günlerdeki gibi uðrarsan
çocuklar çok sevinirler.

:53:19
Belki.
:53:22
Evet. Tabii.
Siyah da güzeldir.

:53:24
Konuþmalarýna
dikkat et þiþko.

:53:27
Þiþko mu?
:53:29
Seni aþaðýlý k herif!
Aðzýný topla.

:53:32
Buraya gelip sen
toplamak ister misin?

:53:34
Þiþkosun diye
bana sinirlenme.

:53:38
Ben önemli biriyim.
:53:41
Hayýr. Bekle.
:53:43
Küreði versene dostum.
:53:45
Ýþini bitirmeden o küreði alsan iyi olur.
Dikkat et!

:53:48
Haydi! Seni kýzdýrmak için söylüyorum.
Kral soyundan geldiðini biliyorum.

:53:52
Kökler'i izledim.
20 gece boyunca.

:53:54
Onlarý özledim Tommy.
:53:58
Ben bakarým.

Önceki.
sonraki.