Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:03
Tatlý biriydi ama
bir kurbandý .

:02:07
Koyu bir Protestan'dý .
:02:09
Kilisede, dizlerinin üzerinde. . .
:02:12
. . . Ýsa'ya, Meryem'e, Joseph'e ve
cennetteki bütün azizlere. . .

:02:17
. . . bir ibne doðurduðu için
baðýþlanmasýný dilerdi.

:02:23
Ölene kadar
babamýn kölesiydi.

:02:26
Babamla birbirinizi
severdiniz.

:02:29
O . . .
:02:31
O Archie Bunker'ýn ateþli bir liberal
olduðunu düþünürdü.

:02:36
Her sabah annem kalkýp
ona kahvaltý hazýrlardý .

:02:42
30 yýl boyunca
her sabah.

:02:47
Þöyle derdi;
:02:49
''Selam Babacý k.
Beni seviyor musun?''

:02:53
Cevap yok.
:02:56
30 yýl boyunca her sabah. ''Selam Babacý k.
Beni seviyor musun?'' Cevap yok.

:03:02
Bir gün annem yine
''Selam Babacý k. Beni seviyor musun?'' dedi.

:03:07
Babam da ona . . .
:03:09
. . . ''Hayýr'' dedi.
:03:19
Bu hikayeden alýnacak ders þu;
:03:23
30 yýl boyunca bir cevap alamamýþsan
artý k anlaman gerekir.

:03:33
Ýçki için teþekkürler.
Bir þey deðil.

:03:35
Yarýn görüþürüz.
Kaldýðýn için teþekkür ederim.

:03:40
Annen için üzüldüm.
Teþekkürler.

:03:44
Haklýsýn Walt.
:03:47
Tatlým, haklý olduðunu
bilmeni isterim.

:03:50
Biliyorsun.
:03:53
Ben bir sanatçý deðilim.
Bir çeþit diþi empresyonist de deðilim.

:03:59
Ben . . .

Önceki.
sonraki.