Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:02
Bir gün annem yine
''Selam Babacý k. Beni seviyor musun?'' dedi.

:03:07
Babam da ona . . .
:03:09
. . . ''Hayýr'' dedi.
:03:19
Bu hikayeden alýnacak ders þu;
:03:23
30 yýl boyunca bir cevap alamamýþsan
artý k anlaman gerekir.

:03:33
Ýçki için teþekkürler.
Bir þey deðil.

:03:35
Yarýn görüþürüz.
Kaldýðýn için teþekkür ederim.

:03:40
Annen için üzüldüm.
Teþekkürler.

:03:44
Haklýsýn Walt.
:03:47
Tatlým, haklý olduðunu
bilmeni isterim.

:03:50
Biliyorsun.
:03:53
Ben bir sanatçý deðilim.
Bir çeþit diþi empresyonist de deðilim.

:03:59
Ben . . .
:04:02
. . .yalnýz ve. . .
:04:06
. . . çirkinim.
:04:09
Ayrýca ben bir
Drag Queen'im.

:04:14
Kimin kendine
acýdýðý belli.

:04:20
Neredeydin?
Sonny yapma!

:04:22
Bana dün akþam gelirsem parayý
vereceðini söylemiþtin.

:04:26
Þimdi olmaz. Parayý bulamadým!
Baþka bir yerdeydim!

:04:29
Nerede lanet olasý para?
:04:31
Tamam dostum. Sakin ol.
Bu da kim?

:04:33
Býrak onu. Parayý getireceðim.
Paramý getir.

:04:36
Býrak onu. Parayý getireceðim
tamam mý?

:04:38
Walt, sen odaya geç.
Gitmene izin vermez. Odaya geç.

:04:43
Buradan eli boþ dönmekten bý ktým.
Bana beþ dakika ver.

:04:46
Eðer bir pislik yaparsan
seni fena döverim.

:04:50
Bugün çok hoþ görünüyorsun.
:04:53
Tamam tatlým.
:04:56
Canýn cehenneme
aþaðýlý k herif!

:04:59
Sakýn o kapýyý kilitleme
seni kahrolasý !


Önceki.
sonraki.