Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:02
. . .yalnýz ve. . .
:04:06
. . . çirkinim.
:04:09
Ayrýca ben bir
Drag Queen'im.

:04:14
Kimin kendine
acýdýðý belli.

:04:20
Neredeydin?
Sonny yapma!

:04:22
Bana dün akþam gelirsem parayý
vereceðini söylemiþtin.

:04:26
Þimdi olmaz. Parayý bulamadým!
Baþka bir yerdeydim!

:04:29
Nerede lanet olasý para?
:04:31
Tamam dostum. Sakin ol.
Bu da kim?

:04:33
Býrak onu. Parayý getireceðim.
Paramý getir.

:04:36
Býrak onu. Parayý getireceðim
tamam mý?

:04:38
Walt, sen odaya geç.
Gitmene izin vermez. Odaya geç.

:04:43
Buradan eli boþ dönmekten bý ktým.
Bana beþ dakika ver.

:04:46
Eðer bir pislik yaparsan
seni fena döverim.

:04:50
Bugün çok hoþ görünüyorsun.
:04:53
Tamam tatlým.
:04:56
Canýn cehenneme
aþaðýlý k herif!

:04:59
Sakýn o kapýyý kilitleme
seni kahrolasý !

:05:02
Sakýn o kapýyý kilitleme!
Hayýr! Bunu yine yapma!

:05:06
Rusty! Demek bela istiyorsun!
Al sana bela!

:05:12
Aç þu kahrolasý kapýyý !
O paraya ihtiyacým var!

:05:15
Korkma. Çelik kapý .
:05:18
Bunu hýrsýzlara karþý mý yoksa
Sonny'e karþý mý yaptýrdým bilmiyorum.

:05:24
Eve git ve karýný döv pislik.
Yoksa polis çaðýracaðým!

:05:28
Pekala! Ama sen bittin!
Her gece geleceðim!

:05:32
Paramý vermezsen, bir makas alýp
bütün peruklarýný keseceðim!

:05:44
Adi sürtük!
:05:46
Erkek arkadaþýn bu mu?
:05:50
Her zaman böyle deðil.
:05:54
Katolik olduðu için
vicdan azabý çekiyor.

:05:58
Çünkü beni çok seviyor.

Önceki.
sonraki.