Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:04
Sen de
bana acýyorsun.

:13:09
Sana acýyor muyum?
:13:12
Sorun deðil.
:13:16
Sana hiç acýmadým Walt. Hiç.
:13:43
Kendine iyi bak Walt.
:14:24
Tamam tatlým!
Oldu iþte!

:14:27
Çok iyiydi tatlým.
Çok iyi.

:14:30
Ýyi bir þarký seçtin.
:14:33
Sýrada ne var?
:14:36
Tatlým, sanýrým bu kadar.
Mezun oldun.

:14:40
Öðrenecek baþka þeyler, baþka þarkýlar da
olduðunu sanýyordum.

:14:45
Tatlým, paraný almaya devam
etmek hoþuma giderdi.

:14:47
Ama çok baþarýlýsýn.
:14:51
Sana bir sürü
kaset hazýrladým.

:14:53
Evde onlarla çalýþabilirsin.
:14:55
Yarýn beþte gelip onlarý
alabilirsin tamam mý?


Önceki.
sonraki.