Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:24
Tamam tatlým!
Oldu iþte!

:14:27
Çok iyiydi tatlým.
Çok iyi.

:14:30
Ýyi bir þarký seçtin.
:14:33
Sýrada ne var?
:14:36
Tatlým, sanýrým bu kadar.
Mezun oldun.

:14:40
Öðrenecek baþka þeyler, baþka þarkýlar da
olduðunu sanýyordum.

:14:45
Tatlým, paraný almaya devam
etmek hoþuma giderdi.

:14:47
Ama çok baþarýlýsýn.
:14:51
Sana bir sürü
kaset hazýrladým.

:14:53
Evde onlarla çalýþabilirsin.
:14:55
Yarýn beþte gelip onlarý
alabilirsin tamam mý?

:15:02
Tamam.
Tamam.

:15:04
Burada olduðunuz
için teþekkürler.

:15:06
Bu senenin Gay Yürüyüþü'nü
tartýþýyorduk.

:15:10
Birlikte görünmemizin iyi bir
fikir olacaðýný düþündük.

:15:16
Sentez yani.
:15:18
Doðru.
Sentez!

:15:20
Biz gay Cumhuriyetçiler olarak. . .
:15:23
. . . hepimizin bir araya gelerek
farklýlý klarýmýzý deðil de. . .

:15:27
. . . benzerliklerimizi göstermenin
iyi bir fikir olacaðýný düþündük.

:15:31
Þeyi kutlamak için.
:15:34
Sentezi.
Doðru, sentezi.

:15:37
Sen çok iyisin.
:15:40
Pardon. Devam et.
:15:41
Birlik olmuþ erkek kardeþler olarak
bir arada yürüyebiliriz.

:15:45
Peki ya kýz kardeþlik?
:15:48
Yürüyeceðiz.
Geçit arabasý olmayacak.

:15:50
Geçit arabasý olmazsa kostümlerimizi
giymeyeceðimizi düþünüyorsunuz.

:15:55
Sana bir þey söyleyeyim tatlým.
:15:57
Biz stilettolarla Titicaca Gölü'ne
kadar gidip geri döneriz.


Önceki.
sonraki.