Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:02
Tamam.
Tamam.

:15:04
Burada olduðunuz
için teþekkürler.

:15:06
Bu senenin Gay Yürüyüþü'nü
tartýþýyorduk.

:15:10
Birlikte görünmemizin iyi bir
fikir olacaðýný düþündük.

:15:16
Sentez yani.
:15:18
Doðru.
Sentez!

:15:20
Biz gay Cumhuriyetçiler olarak. . .
:15:23
. . . hepimizin bir araya gelerek
farklýlý klarýmýzý deðil de. . .

:15:27
. . . benzerliklerimizi göstermenin
iyi bir fikir olacaðýný düþündük.

:15:31
Þeyi kutlamak için.
:15:34
Sentezi.
Doðru, sentezi.

:15:37
Sen çok iyisin.
:15:40
Pardon. Devam et.
:15:41
Birlik olmuþ erkek kardeþler olarak
bir arada yürüyebiliriz.

:15:45
Peki ya kýz kardeþlik?
:15:48
Yürüyeceðiz.
Geçit arabasý olmayacak.

:15:50
Geçit arabasý olmazsa kostümlerimizi
giymeyeceðimizi düþünüyorsunuz.

:15:55
Sana bir þey söyleyeyim tatlým.
:15:57
Biz stilettolarla Titicaca Gölü'ne
kadar gidip geri döneriz.

:16:01
Sakin olalým Beyler!
Bob Dole'un kampanyasý için . . .

:16:05
. . . bir çuval dolusu para toplayan siz deðil
miydiniz? O da parayý geri göndermiþti.

:16:09
Çünkü H ýristiyan kesimin
desteðini kaybedebilirdi.

:16:12
Kesinlikle.
Çünkü siz gaysiniz.

:16:14
Gay olduðunuz için parayý
geri gönderdi. Bundan utanmýyor musunuz?

:16:17
Haklýsýnýz. Bizler farklýyýz. Ama
sizin kastettiðiniz anlamda deðil.

:16:21
Farklýyýz çünkü siz bizden utanýyorsunuz
ama biz sizden utanmýyoruz.

:16:26
Dizlerinizin üzerine çöküp kýç
yalamaya son vermedikçe. . .

:16:31
. . . hepiniz kýz kardeþlerim
olacaksýnýz.

:16:34
Sizleri seviyorum.
Gerçekten.

:16:38
Tanrý sizi korusun
ve defolun!

:16:57
Anne?

Önceki.
sonraki.