Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:01
Sakin olalým Beyler!
Bob Dole'un kampanyasý için . . .

:16:05
. . . bir çuval dolusu para toplayan siz deðil
miydiniz? O da parayý geri göndermiþti.

:16:09
Çünkü H ýristiyan kesimin
desteðini kaybedebilirdi.

:16:12
Kesinlikle.
Çünkü siz gaysiniz.

:16:14
Gay olduðunuz için parayý
geri gönderdi. Bundan utanmýyor musunuz?

:16:17
Haklýsýnýz. Bizler farklýyýz. Ama
sizin kastettiðiniz anlamda deðil.

:16:21
Farklýyýz çünkü siz bizden utanýyorsunuz
ama biz sizden utanmýyoruz.

:16:26
Dizlerinizin üzerine çöküp kýç
yalamaya son vermedikçe. . .

:16:31
. . . hepiniz kýz kardeþlerim
olacaksýnýz.

:16:34
Sizleri seviyorum.
Gerçekten.

:16:38
Tanrý sizi korusun
ve defolun!

:16:57
Anne?
:17:01
Anne?
:17:03
Anne?
:17:08
Aman Tanrým! Aman Tanrým!
:17:10
Jacko. Jacko.
:17:13
Bay Z.
Sizi beklemiyordum.

:17:18
Annem nerede?
:17:19
Leonard. Sana karþý
her zaman iyi olmadým mý?

:17:22
Bana karþý her zaman
iyi oldunuz Bay Z.

:17:27
Annenin burasýný ipotek etmesine
yardým etmedim mi?

:17:31
Siz bir azizsiniz Bay Z.
:17:34
Sana bir nevi evcil hayvanýmmýþsýn
gibi davranmadým mý?

:17:38
Evet efendim.
Evet efendim.

:17:41
Otur Leonard.
:17:44
Raymond'daki odalarý elli defa aradý k.
Ama hala paranýn izine rastlamadý k.

:17:49
Bay Z. Hatýrlarsanýz size orada
olabileceðini söyleyen bendim.

:17:54
O pireli otelin her
metrekaresini aradý k.

:17:59
Hala parayý bulamadý k.
Bay Z. lütfen.


Önceki.
sonraki.