Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:01
Anne?
:17:03
Anne?
:17:08
Aman Tanrým! Aman Tanrým!
:17:10
Jacko. Jacko.
:17:13
Bay Z.
Sizi beklemiyordum.

:17:18
Annem nerede?
:17:19
Leonard. Sana karþý
her zaman iyi olmadým mý?

:17:22
Bana karþý her zaman
iyi oldunuz Bay Z.

:17:27
Annenin burasýný ipotek etmesine
yardým etmedim mi?

:17:31
Siz bir azizsiniz Bay Z.
:17:34
Sana bir nevi evcil hayvanýmmýþsýn
gibi davranmadým mý?

:17:38
Evet efendim.
Evet efendim.

:17:41
Otur Leonard.
:17:44
Raymond'daki odalarý elli defa aradý k.
Ama hala paranýn izine rastlamadý k.

:17:49
Bay Z. Hatýrlarsanýz size orada
olabileceðini söyleyen bendim.

:17:54
O pireli otelin her
metrekaresini aradý k.

:17:59
Hala parayý bulamadý k.
Bay Z. lütfen.

:18:03
Yemin ederim! Annemin
üzerine yemin ederim!

:18:07
Evet annen.
:18:10
O da bir þey
bilmediðini söyledi.

:18:13
Gözlüklerini aldý ktan
sonra bile.

:18:17
Anne.
:18:19
Ýþitme cihazýný da.
:18:23
Ve diþlerini de.
:18:28
Anne.
:18:33
Anne.
:18:35
Küçük kuþunu da.
:18:41
Luciano.
:18:48
20 dakika sonra, Vance
anneni buraya getirecek.

:18:53
Endiþelenme. Vance'e arabalý restorandan
ona ne isterse almasýný söyledim.

:18:57
Milkshake ya da çiðnemeden
yutabileceði ne varsa.


Önceki.
sonraki.