Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:01
Çok acayip bir yaratý k var.
Senden bile daha kötü görünüyor.

:21:04
Sonra gururlu, vahþi ve çok güzel bir
çingene olan Esmeralda'ya aþý k oluyor.

:21:11
Benim gibi.
:21:17
Haydi dans edelim!
:21:25
Tanrým!
Memelerim düþüyor.

:21:28
Görmek ister misin?
Ýþte böyle bir þey.

:21:32
Merhaba, pizzalar geldi millet!
:21:38
Pekala!
:21:41
Carmine! Carmine!
Onlarýn parasýný vereyim!

:21:44
Biz veriyoruz. Birini ben veriyorum.
Diðeri de Carmine ve dostlarýndan.

:21:49
Selam Carmine.
:21:51
Gitmem gerek. Babam beni bekliyor.
Yapacak çok iþ var.

:21:54
Carmine neden bizimle bir içki içmiyorsun?
Haydi bir içki iç!

:21:59
Göðsüne dokunmama
izin verir misin?

:22:02
Kýzlar! Onu yere yatýrýn!
Yere yatýrýn!

:22:10
Hayýr. Önce sen.
:22:18
Caným babacýðým.
Ýyi kalpli babam benim.

:22:20
Bana bir öpücük
ver tatlým.

:22:22
Çok tatlý deðil mi?
Kaç yaþýnda?

:22:25
Aslan burcu.
:22:27
Kaç yaþýnda olduðunu sordum.
Bilmiyorum.

:22:32
Onunla tanýþtýðýmda üzerinde
üniforma vardý .

:22:34
Öyle mi?
Nasýl bir üniforma?

:22:36
Okula giderken
giyilenlerden.

:22:40
Hangi okul?
Sokaðýn sonundaki küçük Katolik okulu.

:22:44
Lise mi?
Biliyorsun. Evet.

:22:54
Çý kart þunu! Þuna bak! Aman Tanrým!
Karnýna bak! Tanrým!


Önceki.
sonraki.