Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:02
Kýzlar! Onu yere yatýrýn!
Yere yatýrýn!

:22:10
Hayýr. Önce sen.
:22:18
Caným babacýðým.
Ýyi kalpli babam benim.

:22:20
Bana bir öpücük
ver tatlým.

:22:22
Çok tatlý deðil mi?
Kaç yaþýnda?

:22:25
Aslan burcu.
:22:27
Kaç yaþýnda olduðunu sordum.
Bilmiyorum.

:22:32
Onunla tanýþtýðýmda üzerinde
üniforma vardý .

:22:34
Öyle mi?
Nasýl bir üniforma?

:22:36
Okula giderken
giyilenlerden.

:22:40
Hangi okul?
Sokaðýn sonundaki küçük Katolik okulu.

:22:44
Lise mi?
Biliyorsun. Evet.

:22:54
Çý kart þunu! Þuna bak! Aman Tanrým!
Karnýna bak! Tanrým!

:23:03
Kahretsin Carmine! Seni bir saat
önce göndermiþtim. Gel haydi!

:23:09
Kalmasýna izin ver.
:23:14
Çocuðu rahat býrakýn.
:23:20
Carmine seni seviyorum.
:23:25
Aman Tanrým!
Beni vurdu.

:23:28
Tanrým, yaralandým!
Büyük yarýþma yarýn akþam.

:23:31
Kazaydý .
Çok üzgünüm.

:23:34
Sana o þeyleri takmamaný söylemiþtim.
Çok aptalsýn!

:23:38
Oh Rusty. En yakýn arkadaþýmý kol
düðmelerimle vurdum. Ýstemeden oldu.

:23:48
Biliyorsun.
:23:54
Bunu sonuna kadar götürebileceðimizi
hiç sanmýyordum.

:23:58
Yani bunu yapabileceðimi
düþünmüyordum.


Önceki.
sonraki.