Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:00
Sen de yatacak olanlarý
bulmak zorundasýn Walt.

:25:08
Þunu unutma ki. . .
:25:11
. . .sen busun Waldo.
:25:13
Sen ''Duvar'' Walt Koontz'sun.
Gerçek bir kahramansýn.

:25:23
Küçük olan adam kim?
:25:26
Joe.
Joe.

:25:27
Joe ve ben uzun
yýllar arkadaþtý k.

:25:31
En iyi arkadaþýmdý .
:25:35
Sürekli kendini
geliþtirmek isterdi.

:25:38
Ona hayrandým.
:25:42
Akþamlarý ve haftasonlarý
okula giderdi.

:25:46
Bilgisayar öðrenmek için.
:25:51
Asya'da . . .
:25:53
. . . bilgisayarlarla
ilgili iyi bir iþ buldu.

:25:58
Onu havaalanýna ben götürdüm
ve Joe Asya'ya gitti.

:26:03
Ý ki gün sonra . . .
:26:09
. . . çalýþtýðý bankada 200.000
eksik çý ktý .

:26:15
Aman Tanrým!
:26:18
H ýrsýzlý k içeriden
bilgisayarla yapýlmýþtý .

:26:21
Kimse bir daha
Joe'dan haber alamadý .

:26:25
Joe'yu havaalanýna
ben götürmüþtüm.

:26:28
En iyi arkadaþým
tarafýndan kullanýldým.

:26:34
Bunu hiç kimseye
anlatmadým.

:26:37
Kahraman ha?
:26:41
Pekala.
:26:45
Bu bir itiraf gecesi
olduðuna göre. . .

:26:53
. . .ben de daha önce hiç kimseye
anlatmadýðým bir þey anlatacaðým.

:26:58
Bay Z.'nin parasý . . .

Önceki.
sonraki.