Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:03
Ý ki gün sonra . . .
:26:09
. . . çalýþtýðý bankada 200.000
eksik çý ktý .

:26:15
Aman Tanrým!
:26:18
H ýrsýzlý k içeriden
bilgisayarla yapýlmýþtý .

:26:21
Kimse bir daha
Joe'dan haber alamadý .

:26:25
Joe'yu havaalanýna
ben götürmüþtüm.

:26:28
En iyi arkadaþým
tarafýndan kullanýldým.

:26:34
Bunu hiç kimseye
anlatmadým.

:26:37
Kahraman ha?
:26:41
Pekala.
:26:45
Bu bir itiraf gecesi
olduðuna göre. . .

:26:53
. . .ben de daha önce hiç kimseye
anlatmadýðým bir þey anlatacaðým.

:26:58
Bay Z.'nin parasý . . .
:27:01
. . . bende.
:27:14
Hastaneye götürüldüðün gece
ben buraya geri döndüm.

:27:18
Polisler gittiðinde
yukarý çý ktým.

:27:21
Amber yedek anahtarýný vermiþti ve
parasýný nerede sakladýðýný söylemiþti.

:27:25
Her zaman cenazesi için
bir miktar para bulundururdu.

:27:28
Çünkü genç yaþta öleceðini
düþünüyordu ve öldü de.

:27:33
Zavallý çocuk.
:27:35
Nerede peki?
:27:45
Burada tatlým.
:27:47
Annenin her zaman nerede
olduðunu bildiði yerde.

:27:52
Kalçalarda, kýçta ve
memelerde tatlým.


Önceki.
sonraki.