Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:01
. . . bende.
:27:14
Hastaneye götürüldüðün gece
ben buraya geri döndüm.

:27:18
Polisler gittiðinde
yukarý çý ktým.

:27:21
Amber yedek anahtarýný vermiþti ve
parasýný nerede sakladýðýný söylemiþti.

:27:25
Her zaman cenazesi için
bir miktar para bulundururdu.

:27:28
Çünkü genç yaþta öleceðini
düþünüyordu ve öldü de.

:27:33
Zavallý çocuk.
:27:35
Nerede peki?
:27:45
Burada tatlým.
:27:47
Annenin her zaman nerede
olduðunu bildiði yerde.

:27:52
Kalçalarda, kýçta ve
memelerde tatlým.

:28:00
Ameliyatýmýn masraflarýný
karþýlayacak.

:28:03
Yeni bir kadýn olarak
geri döndüðümde de. . .

:28:07
. . .Amber'e bir cenaze
töreni düzenleyeceðim.

:28:10
Bir de heykelini
diktireceðim tatlým.

:28:14
Týpký Prenses Diana gibi.
:28:17
Bir saniye.
Sen bana dersten. . .

:28:19
. . . kazandýðýn paraya ihtiyacýn olduðunu
söylemiþtin öyle deðil mi?

:28:26
Demek ben seni
kamufle ediyordum.

:28:30
Bütün o dikiþ iþleri . . .
:28:33
. . .yoksulum diye aðlamalar. . .
:28:38
. . . bana verdiðin dersler.
:28:40
Hepsi Leonard senden
þüphelenmesin diyeydi öyle mi?

:28:47
Bekle bir dakika tatlým.
Yani sen . . .

:28:57
. . .durumumdan dolayý
benden yararlandýn.

:28:59
Pardon!

Önceki.
sonraki.