Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:00
Ameliyatýmýn masraflarýný
karþýlayacak.

:28:03
Yeni bir kadýn olarak
geri döndüðümde de. . .

:28:07
. . .Amber'e bir cenaze
töreni düzenleyeceðim.

:28:10
Bir de heykelini
diktireceðim tatlým.

:28:14
Týpký Prenses Diana gibi.
:28:17
Bir saniye.
Sen bana dersten. . .

:28:19
. . . kazandýðýn paraya ihtiyacýn olduðunu
söylemiþtin öyle deðil mi?

:28:26
Demek ben seni
kamufle ediyordum.

:28:30
Bütün o dikiþ iþleri . . .
:28:33
. . .yoksulum diye aðlamalar. . .
:28:38
. . . bana verdiðin dersler.
:28:40
Hepsi Leonard senden
þüphelenmesin diyeydi öyle mi?

:28:47
Bekle bir dakika tatlým.
Yani sen . . .

:28:57
. . .durumumdan dolayý
benden yararlandýn.

:28:59
Pardon!
:29:01
Ýyi düþün Yargýç lto.
Bana gelen sendin.

:29:05
Çünkü yardýma ihtiyacým vardý
ve sen beni kullandýn.

:29:09
Lanet olasý gerçeði mi
istiyorsun tatlým?

:29:12
Karþýsýnda bu halinden dolayý
utanç duymayacaðýn birine ihtiyacýn vardý .

:29:16
Tamam mý? Senin çok altýnda
olduðunu düþündüðün birine.

:29:19
Öyle berbat biri olmalýydý ki bu halinle bile
kendini ondan üstün hissedebilmeliydin.

:29:25
En azýndan . . .
:29:27
. . . ben gerçek bir erkeðim.
:29:30
Herkes, CN N'deki
Wolf Blitzer bile. . .

:29:34
. . . benim gerçek bir erkek olmadýðýmý
düþündüðünü biliyor.

:29:37
Peki neden? Neden?
:29:40
Ormana sýçmadýðým için mi?
Silah kullanmadýðým için mi?

:29:43
Sana bir þey söyleyeyim bebeðim.
:29:45
Uykudan uyanýp benim yaþadýðým
hayatý göðüslemek. . .

:29:48
. . . hayal ettiðin her þeyden daha
fazla cesaret gerektiriyor.

:29:52
Sen gerçek düþmanlý kla
baþa çý kamazdýn.

:29:54
Gerçek bu.
Gerçek mi? Gerçeði mi istiyorsun?

:29:57
Sen asla bir kadýn
olamayacaksýn.

:29:59
Sen çirkin ve þiþko bir ibnesin. Ýþte gerçek.
Sen çirkin ve þiþko bir ibnesin.


Önceki.
sonraki.