Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:01
Ýyi düþün Yargýç lto.
Bana gelen sendin.

:29:05
Çünkü yardýma ihtiyacým vardý
ve sen beni kullandýn.

:29:09
Lanet olasý gerçeði mi
istiyorsun tatlým?

:29:12
Karþýsýnda bu halinden dolayý
utanç duymayacaðýn birine ihtiyacýn vardý .

:29:16
Tamam mý? Senin çok altýnda
olduðunu düþündüðün birine.

:29:19
Öyle berbat biri olmalýydý ki bu halinle bile
kendini ondan üstün hissedebilmeliydin.

:29:25
En azýndan . . .
:29:27
. . . ben gerçek bir erkeðim.
:29:30
Herkes, CN N'deki
Wolf Blitzer bile. . .

:29:34
. . . benim gerçek bir erkek olmadýðýmý
düþündüðünü biliyor.

:29:37
Peki neden? Neden?
:29:40
Ormana sýçmadýðým için mi?
Silah kullanmadýðým için mi?

:29:43
Sana bir þey söyleyeyim bebeðim.
:29:45
Uykudan uyanýp benim yaþadýðým
hayatý göðüslemek. . .

:29:48
. . . hayal ettiðin her þeyden daha
fazla cesaret gerektiriyor.

:29:52
Sen gerçek düþmanlý kla
baþa çý kamazdýn.

:29:54
Gerçek bu.
Gerçek mi? Gerçeði mi istiyorsun?

:29:57
Sen asla bir kadýn
olamayacaksýn.

:29:59
Sen çirkin ve þiþko bir ibnesin. Ýþte gerçek.
Sen çirkin ve þiþko bir ibnesin.

:30:03
Senden daha erkeðim ve bulabileceðin
kadýnlardan daha kadýným.

:30:07
Öyle olmasýný arzulardýn!
Evet. Arzulardým tatlým.

:30:10
Kelimeler nefretle dudaklarýndan
dökülürken hiç peltekleþmedin.

:30:13
Þimdi o zavallý kýçýný evimden
dýþarý çý kart. Defol topal!

:30:17
Aðzýný topla!
Yoksa beni döver misin?

:30:20
Dövme günlerin geride kaldý .
:30:23
Bununla yüzleþ. Kahramanlý k günlerin
sona erdi. Sen de berbat bir ibnesin.

:30:26
Ben sahte bir kadýn olabilirim ama
sen de sahte bir erkeksin!

:30:30
Canýn cehenneme!
Hayat acýmasýz. Ben de öyle oldum.


Önceki.
sonraki.