Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:03
Neyse. Her kimse. . .
:36:07
. . . bana iyi bir
arkadaþmýþ gibi geldi.

:36:15
Ýyi akþamlar Bay Koontz. Eðer bu akþam
binada bir þey duyarsanýz. . .

:36:22
Ne gibi?
Herhangi bir þey.

:36:25
Duymamýþ gibi davranýn.
:36:30
''Ý ki tý kalý kulak, bir kapalý aðýz.''
sözünü duydunuz mu?

:36:33
Ben her zaman bu söze uygun davranýrým.
Duyma, görme, konuþma.

:36:38
Bu fare kapanýnda neler
olduðu hiç umurumda deðil.

:36:42
Sen kimi kandýrýyorsun? Sen gördüðüm en
büyük kulaklara, en büyük buruna ve. . .

:36:45
. . .en büyük aðýza sahipsin.
:36:48
Bu da seni gördüðüm
en aþaðýlý k herif yapýyor.

:37:13
Peruðum!
:37:19
Herkes kuru mu?
Pekala kýzlar.

:37:22
Ýyi geceler.
Ýyi geceler Anne.

:37:25
Sizi seviyorum. Gelecek hafta
yeni þarkýlara baþlýyoruz.

:37:28
Neden yukarý çý kýp Bay Sol Ayaðým'a
kazandýðýmýzý söylemiyoruz.

:37:32
Walt tarih oldu tatlým.
Artý k bizden hoþlanmýyor. Seni seviyorum.

:37:37
Ama ben hala onu seviyorum.
:37:39
Taksi! Hey!
:37:55
Gel buraya!

Önceki.
sonraki.